pricing
เกี่ยวกับเราค่าบริการและเวลาทำการเรียนว่ายน้ำ
ค่าบริการในการลงสระ
ค่าบริการในการลงสระต่อครั้ง (เด็ก / ผู้ใหญ่)
ครั้งละ 100 บาท
บัตรชุด 10 ครั้ง 900 บาท
รายเดือน 1,600 บาท

หมายเหตุ

  • กรณีใช้บริการสระว่ายน้ำ สามารถใชบริการได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
  • กรณีบัตรชดุ 10 ครั้ง จะมีอายุใช้งานไดไม่เกิน 30 วันนับจากวันท่ีใช้บริการครั้งแรก
  • อัตราค่าบริการสมาชิกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้งมีการแจ้งล่วงหน้า

© Copyright 2016 / Getfit Swim Centre all rights reserved.